az   |   en   |    ru

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 2017-2018-ci illər üçün elmi-tədqiqat planı

  • Oxunub 347 dəfə

Təsdiq edirəm:

                                                                                                           AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru

i.e.d., prof. N.M. Müzəffərli (İmanov) ______________

Tədqiqat istiqaməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ni əsas tutaraq seçilmişdir. Bu sənədlərdə nəzərdə tutulan bəzi məsələlərin icrasında dövlət qurumları ilə əlaqələrin təşkili Rəyasət Heyətinin 22 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarı əsasında İqtisadiyyat İnstitutuna həvalə edilmişdir.

AMEA İqtiisadiyyat İnstitutunun  2017-2018-ci illər üçün elmi-tədqiqat Planı

İstiqamət və mövzular

Müddət

Elmi rəhbər

 

 

 

İSTİQAMƏT:  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA POSTNEFT İQTİSADİYYATI QURUCULUĞUNUN SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ

2017-2018

i.e.d., prof. N.Müzəffərli (İmanov)

PROBLEM 1:  İQTİSADİ SİYASƏT VƏ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ

2017-2018

i.e.d., prof. N.Müzəffərli (İmanov)

Mövzu 1. İqtisadi siyasətin konseptual əsasları

2017-2018

“İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları” şöbəsi i.e.d., prof. G.Yüzbaşıyeva

Mövzu 2.  Azərbaycanda iqtisadi fikir və iqtisadi tarixin tədqiqi

2017-2018

“İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları” şöbəsi i.e.d., prof. G.Yüzbaşıyeva

Mövzu 3. Dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi səmərəliliyinin ölçülməsinin metodoji əsasları

2017-2018

“İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri” şöbəsi, f.ü.f.d.M.Gülalıyev

Mövzu 4. Biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişaf  istiqamətləri   

2017-2018

“Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsi i.ü.f.d. Ə.Həsənov

Mövzu 5. Maliyyə bazarlarının inkişaf istiqamətləri

2017-2018

“Maliyyə, pul-kredit siyasəti” şöbəsi, T.Paşa

Mövzu 6. Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

2017-2018

“Maliyyə, pul-kredit siyasəti” şöbəsi, T.Paşa

Mövzu 7. İnnovasiyalı iqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi istiqamətləri

2017-2018

“İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri” şöbəsi i.ü.f.d., dos. A.Muradov

Mövzu 8.  Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi problemləri

2017-2018

“Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsi, i.e.d. F.Qənbərov

PROBLEM 2. DEMOQRAFİK PROSESLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ İNSAN POTENSİALININ İNKİŞAFININ SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ

2017-2018

i.e.d., prof. N.Müzəffərli (İmanov)

Mövzu 9. Demoqrafik proseslərin tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi problemləri

2017-2018

“Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi, AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. əməkdar elm xadimi, Ş.Muradov

Mövzu 10.  İnsan potensialından istifadənin sosial-iqtisadi problemləri

2017-2018

“Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi,  AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. əməkdar elm xadimi, Ş.Muradov

Mövzu 11. Sosial müdafiə sisteminin tənzimlənməsininin istiqamətləri

2017-2018

“Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri” şöbəsi,  i.ü.f.d.C.Quliyev

PROBLEM 3. TƏBİİ SƏRVƏTLƏRDƏN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ VƏ REGİONAL İNKİŞAFIN SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ

2017-2018

i.e.d., prof. N.Müzəffərli (İmanov)

Mövzu 12.  Regional iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

2017-2018

“Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri” şöbəsi, i.e.d., prof. R.Sultanova

Mövzu 13.  Təbii sərvətlərdən  istifadənin iqtisadi-ekoloji problemlərin iqtisadi məsələləri

2017-2018

“Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri” şöbəsi,  i.e.d., prof. R.Sultanova

PROBLEM 4. İQTİSADİYYATIN SEKTORİAL İNKİŞAFININ DÖVLƏT TƏNZIMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ

2017-2018

 

Mövzu 14. Emal sənayesinin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri

2017-2018

“Sənaye siyasəti və investisiya problemləri” şöbəsi, i.e.d., prof. T.Hüseynov

Mövzu 15. Nəqliyyat, rabitə və turizm sahələrinin inkişafı istiqamətləri

2017-2018

“Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri” şöbəsi, i.ü.f.d, dos. A.Əsədov

Mövzu 17. Mənzil-kommunal xidmətlərin dövlət tənzimlənməsi istiqamətləri

2017-2018

“Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri” şöbəsi, i.ü.f.d, dos. A.Əsədov

Mövzu 18. Aqrar sektorun dövlət tənzimlənməsi istiqamətləri  

2017-2018

“Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi şöbəsi”, i.e.d., prof. İ.Alıyev

Mövzu 19. Ərzaq təhlüksizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri

2017-2018

“Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi şöbəsi”, i.e.d., prof. İ.Alıyev