az   |   en   |    ru

İnstitutun 2014-2016-cı illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin planı

  • Oxunub 671 dəfə

 

Azərbaycan Milli EA İqtisadiyyat İnstitutunun 
2014-2016-cı illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin
PLANI

İstiqamət, problem, mövzu, mərhələ

 

İcra müddəti

Mövzunun elmi rəhbəri

 

Başlanğıcı

Sonu

 

ƏSAS İSTİQAMƏT: Azərbaycanın müstəqil milli iqtisadiyyatının formalaşmasının sosial-iqtisadi problemlərinin   tədqiqi. Makroiqtisadi və regional inkişaf   problemləri.

davamlı

davamlı

 

İstiqamət: Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafının təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri

(2014-2016)

01.01.2014

31.12.2016

İstiqamət “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasına əsaslanaraq müəyyənləşdirilmişdir.

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, prof. i.e.d. N.Müzəffərli

PROBLEM 1. İnnovasiyalara əsaslanan davamlı iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması və inkişafının elmi-nəzəri, elmi metodoloji və konseptual əsasları (2014-2016)  

01.01.2014

31.12.2016

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, prof. i.e.d. N.Müzəffərli

Mövzu 1. Milli iqtisadi inkişaf modelinin nəzəri-metodoloji əsaslandırılması və inkişaf qanunauyğunluqları (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

“İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fikir tarixi” şöbəsinin müdiri,

i.e.d. G. Yüşbaşıyeva

Mövzu 2. Milli innovasiya sisteminin formalaşması mexanizminin əsas istiqamətləri  (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri şöbəsinin müdiri v.i.e., i.f.d, dosent   A.N.Muradov

Problem II: Davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində makroiqtisadi tənzimləmə, iqtisadi artımın keyfiyyəti, qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf problemləri  (2014-2016)

01.01.2014

31.12.2016

 

i.e.d., prof.T.H.Hüseynov

Mövzu 3. Makroiqtisadi tənzimləmə və davamlı iqtisadi artımın keyfiyyətcə yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri   (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım»  şöbəsinin müdiri, t.e.n. Hacıyev A.H.

Mövzu 4. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasında xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişaf təmayüllərinin əsas istiqamətləri (2014-2016); 

01.01.2014

31.12.2016

Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər şöbəsinin müdiri v.i.e. i.f.d., dos. F.Qənbərov

Mövzu 5. Davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində maliyyə-vergi, pul-kredit mexanizmlərindən istifadə problemləri (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

“Maliyə və pul-kredit” şöbəsinin müdiri  T.Paşa

 

Mövzu 6. Sahibkarlıq mühitinin formalaşması və davamlı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

“Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsinin müdiri i.f.d. Ə.Həsənov

Mövzu 7. Sənayenin qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı potensialı və investisiyaların sosial-iqtisadi səmərəliliyi  (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

 “Sənaye siyasəti və investisiya problemləri” şöbəsinin müdiri,  i.e.d., prof.T.H.Hüseynov

Problem III. Davamlı inkişafın təmin edilməsində demoqrafik tənzimlənmə, insan potensialı və  kapitalının formalaşması, əhalinin səmərəli məşğulluğunun və yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının, xidmət sektorunun inkişafının sosial-iqtisadi və demoqrafik problemləri (2014-2016).

01.01.2014

31.12.2016

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d. professor Ş.M.Muradov

 

Mövzu 8. Azərbaycan respublikasında demoqrafik inkişaf,  insan potensialının formalaşması və istifadəsinin sosial iqtisadi problemləri (2014-2016); 

01.01.2014

31.12.2016

Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d. professor Ş.M.Muradov

 Mövzu 9. Davamlı inkişaf şəraitində əhalinin yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri (2014-2016); 

01.01.2014

31.12.2016

«Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri» şöbəsinin müdiri,  i.e.n. C.B.Quliyev

Mövzu: 10 Milli iqtisadiyyatda xidmət sahələrinin davamlı inkişafı problemlərinin tədqiqi (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

«Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri» şöbəsinin müdiri, i.e.n. A.Əsədov

Problem IV: Davamlı (dayanıqlı) iqtisadi inkişafın təmin edilməsində regionların, kənd təsərrüfatının və aqrar sahənin tarazlı inkişafının, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi problemlərinin tədqiqi (2014-2016);

01.01.2011

31.12.2013

Prof. i.e.d. İ.H.Alıyev

 

Mövzu 11. Azərbaycan regionlarında davamlı inkişafın təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

«Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri» şöbəsinin müdiri, i.e.d. prof. R.P.Sultanova

Mövzu 12.  Milli iqtisadiyyatda kənd təsərrüfatı və ərzaq bazarının formalaşması və ərzaq təhlükəsizliyinin formalaşması problemləri  (2014-2016);

01.01.2014

31.12.2016

«Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri»    şöbəsinin müdiri i.e.d. prof. İ.Alıyev

Yekun: Problemlər və mövzular üzrə 2014-2016-cı illər

 

 

 

 

                  AMEA İqtisadiyyat İnstitutunu direktoru         i.e.d., prof. N.Müzəffərli (İmanov)

                  Elmi işlər üzrə direktor müavini                       i.f.d., dosent   A.N.Muradov