az   |   en   |    ru

Yeni ədəbiyyatlar

  • Oxunub 172 dəfə

  İnstitutumuzun kitabxanasına daxil olan yeni ədəbiyyatlar:

 2017-ci il

- "Statitika xəbərləri" elmi-praktik jurnal. № 3, 2017. AR Dövlət Statistika Komitəsi.

- "Kooperasiya" elmi-praktiki jurnal. № 3 (46) , 2017. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. 

- Scientific discussion.Vol 1, № 10, 2017. Praha, Czech Republic. 

- Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

- Azırbaycan sənayesi. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

- Azərbaycanın Milli hesabları. Statistik məcmuə 2017. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

Sosial, iqtisadi inkişaf. Yanvar-sentyabr 2017. ARDSK.

- 2016-cı ildə xarici investisiyalı müəssisələrin işinin əsas göstəriciləri.  Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

2016-cı ildə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin işinin əsas göstəriciləri. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

- Strateji təhlil. SAM-ın analitik jurnalı. Say 3-4 (17-18), 2016. 

- Statistik icmal. Rüblük bülleten. №4 (39), 2016. ARDSK.

- Sosial, iqtisadi inkişaf. Yanvar-dekabr 2016. №12 (24). Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi.

- Risk. ARPA Tədqiqat və Araşdırma Mərkəzinin nəşri. №12 (24), 2016

- Kənd təsərrfatı. Aylıq informasiya bülleteni. №4, 2016

- "Əmək və sosial problemlər" Elmi əsərlər toplusu. №2 (18), 2016. 

- Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. Yanvar-dekabr 2016-cı il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2017.

- Гюльшен Пашаева. Мировые языки как составная часть публичной дипломатии.  SAM Коментарии. №16, 2016 

- Annual report 2016. SAM 2016.

- The U.S. foreign policy towards the resolution of the nagorno-karabakh conflict. Gulshan Pashayeva & Stephen Blank. Volume 16, december 2016. 

- Evolution of OSCE: from regional security organization to political tool. Dr. Kamal Makili-Aliyev. SAM Comments. Volume XVIII, december 2016.

   2016-cı il

- Terbiz Əliyev “Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq”. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, -220 s.

- Terbiz Əliyev“Организация системы образования в Азербайджане” (yüklə)

Yaşar Məmmədov “Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri” (yüklə)

- “Müstəqillik yollarında 25”. AMEA. Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2016, 628 səh.
- “Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2016” . Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- “Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfirlərin gözü ilə”. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsi. Bakı 2016, 645 səh.
- “Демография и социальная экономика» №2(27)2016. Украина, Киев 2016.
- Azərbaycanın Milli hesabları. Statistik məcmuə 2016. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- Rüblük bülleten. №3(38)2016. Statistik icmal. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.

Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Azerbaijan in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Georgia in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Armenia in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

Tərbiz Əliyev “Azərbaycan sənayesinin innovativ inkişafı: neft emalı, kimya və neft-kimya” (yüklə)

Энергетический Бюллетень, август 2016

Экономика Украины №07, 2016

Экономика Украины №06, 2016

- Журнал «Вопросы экономики». №08, 2016

Журнал «Вопросы экономики». №07, 2016

"Kooperasiya" elmi-praktiki jurnal. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. № 2(41), 2016

-  "Statistika xəbərləri" elmi-praktiki jurnal, №2/2016

- Sosial iqtisadi inkişaf. Yanvar-aprel 2016-cı il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən). Yanvar-aprel 2016-cı il. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. Yanvar-aprel 2016-cı il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- Şəhər və rayonlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. Yanvar-mart 2016-cı il. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- M.H.Zeynalov. “Xidmət sferasında sahibkarlığın inkişafı: problemlər və perspektivlər”. Monoqrafiya. Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2015, 208 səh.
Məruzələr. Reports. Доклады. AMEA. Bakı, “Elm”-2015.
- Sosial iqtisadi inkişaf. Yanvar 2016-cı il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 1-2016. Elmi-praktiki jurnal. AMEA İnformasiya Texnoloğiyaları İnstitutu. Bakı-2016.
- Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. Yanvar 2016-cı il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.
- Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən). Yanvar 2016-cı il. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2016.

Avtoreferatlar:
- Sevda Ağababa qızı Bədəlova: “İnnovasiya iqtisadiyyatına keçid şəraitində real sektorun inkişafı məsələləri”. Bakı-2016.
- Rza İsmayıl oğlu Sadıq: “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft kampaniyalarında heyətin idarə edilməsində innovativ yanaşma”. Bakı-2016.
- Turanə Vahid qızı Əhmədova: “İstehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf problemləri”. Bakı-2016.
- Əliyev Elçin Alastun oğlu: “İpoteka mənzil tikintisində maliyyə resurslarının formalaşdırılması istiqamətləri”. Bakı-2016.
- Neymətova Lalə Tofiq qızı: “Azərbaycanda maliyyə-sənaye qruplarının formalaşması və inkişafı prosesinin təkmilləşdirilməsi”. Gəncə-2016.
- Afət Adil qızı Quliyeva: “Aqrar-sənaye sistemində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq strukturlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi”. Gəncə-2016.
- Əliyeva Ramilə Vahud qızı: “Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının iqtisadi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri”. Gəncə-2016.
- Hüseynov Təhmasib Faiq oğlu: “Əmtəəlik və rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması”. Gəncə-2016.

2015-ci il

"Məruzələr", AMEA №3, 2015

- Azərbaycanın vergi jurnalı. 5 (125) / 2015.
- Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2014. SOCAR.
-“Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu”. I və II hissələr. Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurası. Bakı 2015.
- Baku Dialogues. ADA University. Vol.2/No 1/ Summer 2015.
- Журнал «Вопросы экономики». №9. Москва, 2015.
- Журнал «Вопросы экономики». №8. Москва, 2015.
- Журнал «В мире науки». №10. 2015.
- Журнал «Мировая экономика и международные отношения». №9. 2015.
- Журнал «Мировая экономика и международные отношения». №8. 2015.
- Sosial, iqtisadi inkişaf. Yanvar-Sentyabr 2015. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2015.
- Azərbaycanın sənayesi. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2015.
- Azərbaycanın vergi jurnalı. №4 (124). 2015.
- Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. №2 (13). 2015.
- Energy efficiency: view from Azerbaijan, Germany and Israel. Cenetr for the strategic studies Sam Review. Volume 15, July 2015
- Failure of International Governance and Global Governmentality. Caucasus International. Vol.5, No:2, Summer 2015
- Журнал «В мире науки». Спецвыпуск-2015.
- Журнал «В мире науки». №8-9. 2015.
- Журнал «Вопросы экономики». №7. Москва, 2015
-Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. Yanvar-avqust 2015-ci il. Az. Res. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2015.
- Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən). Yanvar-avqust 2015-ci il. Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2015.
- Təfəkkür. Elmi xəbərlər jurnalı. N2 (8) 2015. Təfəkkür Universiteti.
- Kooperasiya. Elmi-praktik jurnal. N3 (38) 2015. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.
- Демография и социальная экономика. 2 (24) 2015. Научный журнал. Национальная Академия Наук Украины.