az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-2 sayı

  • Oxunub 617 dəfə

10.09.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

 M Ü N D Ə R İ C A T (Yüklə)  

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

E.Y.Məmmədov

Milli iqtisadiyyatın müasir problemləri və onlarin həlli yolları........................4-7

X.Yahudov, R.İsgendərov

Müasir şəraitdə insan kapitalının inkişafında dövlətin iştirakının genişləndirilməsi istiqamətləri ………………………………………………………………….….8-12

Region və sahə iqtisadiyyatı

X.M.Hüseynova, S.Ş.Qurbanova

Regional klasterlər:nəzəri yanaşmalar ………………................................13-17

Q.S.Süleymanov, R.H.Qarayev, T.P.Səmədova

Sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi.18-23

R.M.Əliyev

Sənaye müəssisələrində dövriyyə aktivlərinin likvidliyinin qiymətləndirilməsi
meyarları ..................................................................................................24-29

Г.М.Сулейманова

Некоторые аспекты развития и управления туристическим комплексом в Азербайджане.........................................................................................30-35

T.V.Məmmədov

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin real imkanları və perspektivləri...........................................................................................36-42

Dünya iqtisadiyyatı

И.М.Велизаде

Перспектива внедрения передового международного опыта
территориального управления в Азербайджане...............................43-49

Ə.Hormozpour

İran İslam Respublikasında elmi potensialdan istifadənin əsas inkişaf istiqamətləri............................................................................................50-55