az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-5 sayı

  • Oxunub 1337 dəfə

14.06.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (YÜKLƏ) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Q.İmanov, V. Novruzov və Ə. Əliyev

İqtisadçı alim professor Akif Musayevin elmi-pedaqoji yaradıcılığnın müqayisəli struktur

 elmi-analitik təhlili.......................................................................................................................5-17

R. Ş. Muradov

İnnovasiyalı məşğulluq: onu şərtləndirən amillər və göstəricilər.........................................18-25

Ş.Qafarov, R.M.Mikayılzadə

Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin olunmasında xarici sektor amili.............................26-34

A.Həsənli

Qlobal iqtisadi konyuktur və makroiqtisadi dayanıqlıq:qlobal durğunluqdan dayanıqlı

iqtisadi artıma keçid çağırışları...............................................................................................35-47

Region və sahə iqtisadiyyatı

Y.Məmmədov, R.S.Səfərov

Azərbaycanda sığorta bazarının müasir inkişaf səviyyəsi və onun problemləri.................48-55

R.R.Quliyev, N.A.Məmmədova

Neft-qaz və neft-kimya sənayesində risk-menecmentinin əsas aspektlərinə baxış............56-64

M.X.Həsənli

A.M.Mustafayev

İKT bazarının formalaşması və inkişafı istiqamətləri (beynəlxlaq meyillər).......................71-76

Y.Ə.Məmmədov

Azərbaycan Respublikasında müasir informaiya kommunikasiya və elektron idarəetmə

sisteminin təşəkkülü və inkişafı.............................................................................................77-84

A.M.Əsədov, Ə.M.Əsədov

Avtonəqliyyat xidmətləri bazarının formalaşması və rəqabət qabiliyyətliliyi.....................85-90

A.Rza, R.Ə.Rzayev

Aqrar sahədə məşğulluğun inkişaf perspektivləri................................................................91-96

Мамедова А.У.

Повышение эффективности на уровне предприятий..................................................97-107

K.Ə.Heydərova

Aqrar sahədə innovasiya siyasətinin xüsusiyyətləri........................................................108-114

S.A.Bəşirova

Aqrar sektorda istehsalin inkişaf perspektivlərinin ekonometrik modellər

əsasında qiymətləndirilməsi...............................................................................................115-121

Sh.Mohammadpour

National innovation system organization and improvement………………..……..….....122-128

A.Musayev

Elmi tədqiqat təşkilatlarının fəaliyyətinin təhlil və qiymətləndirilməsi...........................129-136

D.Ə.Əmiraslanova

Neft-kimya müəssisəsində logistika siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi........137-143

Ç.R.İmamverdiyeva

Kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyinin forma və metodları...............................................144-149

Maliyyə, vergi, kredit
 
İ.A.Kərimli, S.İ.Məmmədov
 
strukturunun qiymətləndirilməsi.......................................................................................150-158
 
Batrymenko Valerii Vasyliovych
 
period………………………………………………………………………………………………..159-166
 
Sadıqov İlqar Vaqif oğlu
 
 
Dünya iqtisadiyyatı
 
Л.Колинец
 
Антикризисный механизм Европейского Союза..........................................................176-182
 
Ə.Q.Əliyev
 
struktur təhlili........................................................................................................................183-191
 
D.İ.Allahverdiyev
 
 
В. Искандеров