az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-4 sayı

  • Oxunub 1069 dəfə

29.04.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (YÜKLƏ) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

R.Ş.Muradov

Yoxsulluq, rifah və fərdlərin istehlaka meyilləri haqqında Enqus Ditonun konseptual
baxışları ..............................................................................................................................5-10

Ş.S.Qafarov, R.Z.Rzayev

Qlobal mühitdə biznes mədəniyyəti....................................................................................11-21

G.Ü.Quliyeva

İnhisarçılığın makroiqtisadi tənzimlənməsi problemləri.....................................................22-27

B.N.Əhmədov

Manatın nominal tarazlıq məzənnəsi və ortamüddətli dövrdə məzənnə stabilliyinin
ssenari analizi....................................................................................................................28-38

O.Novruzov

Strateji idarəetmənin vasitələri..........................................................................................39-47

Region və sahə iqtisadiyyatı

Т.Алиев, Н.Р.Ибрагимова

Методические аспекты организации управления бизнес-процессами на
нефтегазодобывающих предприятиях.........................................................................48-54

R.R.Quliyev, N.A.Məmmədova

Neft-qaz kimya sənayesi və Azərbaycanda onun inkişaf perspektivləri..........................55-64

Y.Hümbətov

Arıçılıq təsərrüfatlarının davamlı inkişafının-ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına təsiri.............................................................................................................65-70

M.H.Rizayeva

Əhalinin həyat səviyyəsinin tədqiqat istiqamətləri..........................................................71-76

B.V.İsmayılov

Kağız və karton istehsalı müəssisələrində tullantıların səmərəli idarə edilməsi
sisteminin formalaşmasının iqtisadi-ekoloji aspektləri....................................................77-84

С.Г.Салимова

Графическая интерпретация результатов исследования по проблеме детального
анализа эффективности проведения капитального ремонта скважин...................85-90

L.F.Tağızadə

Aqrar sənayenin dünya bazarına inteqrasiyasında beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin rolu............................................................................................................91-95

T.Hüseynov

Ölkənin investisiya resurslarının tədqiqinə elmi-metodoloji baxış...............................96-102

N.M.Ignatchenko

Theoretical aspects of international lending by commercial banks…………….….....103-110

S.Pour, E.Shamekhi

An Innovative View to Cultural Infrastructures of Investment………………....…...…111-115

C.Məmmədov

Ənənəvi enerji mənbələri, onların müsbət və mənfi cəhətləri...................116-124