az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-3 sayı

  • Oxunub 1499 dəfə

 

04.03.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (YÜKLƏ)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Ş.S.Qafarov

Qlobal biznesdə etika və sosial məsuliyyət.......................................................................5-14

S.S.Səməndərov

Azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatında milli iqtisadiyyatın formalaşması və rəqabət qabiliyyətliliyi
ilə əlaqədar mühakimələr................................................................................................15-23

R.Z.Rzayev

Qlobal rəqabət strategiyalarının müqayisəli təhlili..........................................................24-32

Region və sahə iqtisadiyyatı

Q.Ə.Səfərov, N.Ş.Cəfərova 

Neft sənayesinin spesifik xüsusiyyətləri və qərarların qəbulunda onların rolu..................33-38

Ş.Ə.Əsgərov

Reklam bazarının formalaşmasına təsir edən sosial-iqtisadi amillər...............................39-47

A.M.Mustafayev 

Azərbaycanda İKT-nin inkişafında dövlət sektorunun rolu..............................................48-53

Əlvan Süleymanova

Sənayedə iş yerlərinin yaradılması xüsusiyyətləri: innovasiya tipli məşğulluq...............54-61

Anar Abdullayev

Sağlamlıq turizmi və onun tarixi inkişaf mərhələləri ......................................................62-67

Shahin Mohammad Pour

Innovation and challenge of adopted rules…………………………………………….......68-72

Maliyyə, vergi, kredit

Q.S.Süleymanov, B.N.Əliyev

İnnovasiya layihələrinin səmərəli təşkili və idarə edilməsinin proqnoz modeli...............73-77

F.B.Şəkərəliyev 

Azərbaycanda dövlət audit institutunun formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri............78-85

Javid Huseynli

Economy and sustainable development.........................................................................86-92

Руфат Гурбанов

Корпоративное управление в Азербайджане........................................................93-98

Vilayət Ramazanov

Tikinti materialları sənayesində innovasiyaların tətbiqində investisiyalardan istifadə
imkanları……………………………………………………………………...........…………99-107

İmamverdiyeva Çinarə

Azərbaycanın turizm sektorunda kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmi...........108-114

Musayev Azad

Ali təhsilin elmi potensialının müasir vəziyyəti və inkişafı............................................115-123

Məmmədov Samir 

Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf prosesləri.......................................124-132