az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-2 sayı

  • Oxunub 2957 dəfə

 

02/11/2016

 “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının arxivi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

R.Ş.Muradov, F.Ş.Cəfərova

Demoqrafik işsizlik: yaranma səbəbləri, xüsusiyyətləri və nizamlanması istiqamətləri..........5-21

Ağa-Kərim Hacıyev

Dünya enerji daşıyıcıları bazarında qiymət dəyişkənliyi və Azərbaycanda makroiqtisadi tənzimləmənin problemləri...................................................................................................22-32

А. Р.Ойнаров, Д.А. Ешимова, Г. Сарсембаева

Об оценке регулирующих воздействий видов экономической деятельности на темпы роста национальной экономики......................................................................................33-41

Region və sahə iqtisadiyyatı

Ə.Q.Əliyev, R.O.Şahverdiyeva

İKT sferasında innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin sosial problemlərin həllinə təsiri məsələləri............................................................................................................................42-52

Nihad Hafiz oğlu Muxtarlı

Müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinin əsasları və müasir inkişaf səviyyəsi..............................................................................................................................53-64

Musayeva Günay Şadət qızı

Istehlak bazarının inkişafının sosial-iqtisadi aspektləri.......................................................65-72

Алиева Айгюн Акпер кызы

Реструктуризация промышленных предприятий Азербайджана.............................73-76

Maliyyə, vergi, kredit

Elçin Sədaqət oğlu Camalov

Müəssisədə xərclərin uçotunun ənənəvi və müasir metodları............................................77-82

Мусаев Самир Ильгар оглу

Задачи стоящие перед банками страны........................................................................83-87 

Mədətova Şahzadə Qafar qızı

Vergi qanunvericiliyində edilmiş dəyişiklik və əlavələrin vergi potensialına təsirinin qeyri-səlis nəticəçıxarma üsulu ilə qiymətləndirilməsi..........................................................................88-99

Dünya iqtisadiyyatı

 R.T.Əliyev

Sahibkarlıq mədəniyyəti...................................................................................................100-106

İ.M.Xeyirxəbərov

Aqrar-sənaye sferasında sahibkarlıq strukturlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin
marketinq məsələləri........................................................................................................107-114