az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2015-6 sayı

  • Oxunub 1112 dəfə

03/10/2016

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının arxivi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Əhmədov M.A.

Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafa keçid strategiyası: makroiqtisadi aspektlər və müasir reallıqlar…………………………………………………………………………………...………..5-12

Qasımov F.H, Həsənova N.F.

Elmi-tədqiqat təşkilatlarının innovasiya aktivliyinin qiymətləndirilməsi metodikası.............13-20

Тагиев М.Р.

Об одной задаче естественного роста с учетом насыщения..................................21-24

Hüseyn A.A.

Turizm potensialından istifadənin nəzəri əsasları.............................................................25-32     

Mehdiyev T.T.

Azərbaycanda informasiyalı cəmiyyətin qurulması və elektorn hökümətin inkişafı.........33-38

Əliyev R.Ə.

İstilik təchizatı müəssisələrində təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodiki məsələləri.......................................................................39-47

Region və sahə iqtisadiyyatı

İsmayılov B.V.

Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafının idarə edilməsi mexanizmləri.....................48-55

Məmmədova S.A.

Sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün maliyyə resurslarının təminat mexanizmləri......56-60

Аллахвердиева Л.А.

Маркетинговые коммуникации, как средство продвижения туристической продукции в условиях расширения сферы услуг.............................................................................61-67

Hüseynova S.M.

Lizinq xidmətlərinə qiymətlərin formalaşması mexanizminin təkmilləşdirilməsi.............68-74

Baxışova Ş.N.

Azərbaycanda mehmanxana-otel sisteminin təşkili və inkişaf xüsusiyyətləri.................75-79

Feyziyeva N.V.

Risklərin ölçülməsi mexanizmləri..................................................................................80-88

Алиева З.А.

Инновационный сценарий развития рынка индивидуального жилищного строительства.........................................................................................................89-95

Maliyyə, vergi, kredit

Cəfərov N.İ.

Mühasibat uçotunun konseptual əsaslarının formalaşması və inkişafı.......................96-101

Əliyev T.F.

Gəlirlərin ədalətli bölgüsündə vergilərin rolu............................................................102-106

   

Dünya iqtisadiyyatı

Məmmədov Y. Ə.

Müasir təcürbədə təbii inhisarların təşkili və tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri..........107-120

Валиев В.М, Байзаков С,  Ойнаров А.Р.

О расширении моделей анализа  и прогноза развития страны с учетом регионального разреза экономики...................................................................................................121-128

Məmmədova K.M.

Müasir təcürbədə tikinti sahəsinin strateji idarəedilməsində daxili və xarici amillər..129-133

Yahudov X.M.

Müasir inkişaf şəraitində insan kapitalının formalaşması və inkişafı..........................134-141  

Bayramov V.  

Azərbaycanda sənayenin diversifikasiyası məsələləri..............................................142-152

Mahmudov. S.M.

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində icbari tibbi sığortanın rolu..............153-161

Sadıqov İ.V.

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” Inkişaf Konsepsiyası və qeyri-neft sektorunun

inkişaf zərurəti............................................................................................................162-168

Heydərova S.

Biznes mühiti ilə innovasiyalı iqtisadi inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqə: nəzəri

yanaşmalar................................................................................................................169-175

Yadulla Həsənli, Simrah İsmayılova

Neftin qiymətlərinin dünya üzrə xarici borclara təsirinin ekonometrik
qiymətləndirilməsi.....................................................................................................176-188