az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2015-5 sayı

  • Oxunub 2492 dəfə

12/04/2016

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə) 

M Ü N D Ə R İ C A T

 İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu

Dayanıqlı inkişafla bağlı formalaşan nəzəri-konseptual baxışlar, mövcud fərqliliklər və onların qiymətləndirilməsi..........................................................................................................................5-20

Xatirə Hüseynova

Davamlı inkişafın idarə edilməsinin əsas fərqləndirici  cəhətləri............................................21-28

Ümüdvar Əliyev

Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin nəzəri və praktiki aspekti......29-35

Mayis Gülalıyev

Qloballaşma və onun ölçülmə metodları..................................................................................36-43

Suriya Abasova

Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi və onun metodları.........................................................44-51

Mirzəbəyova Jalə Saməddin qızı

İnsan kapitalının formalaşma amillərinin iqtisadi ədəbiyyatlarda tədqiqi..............................52-59

Qurbanov Vüqar Natiq oğlu

Biliklərin idarə olunmasının müasir rolu və xüsusiyyətləri......................................................60-63

Süleymanova Əlvan Qərib qızı

Məşğulluğun tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin inkişaf mərhələləri.........................................64-69

Region və sahə iqtisadiyyatı

Fərman Hüseyn oğlu Qasımov, Tutuxanım İsmayılova

Azərbaycanda elmi potensialın təhlili.......................................................................................70-78

Aytən Bəxtiyar qızı Quliyeva

İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin formalaşmasında səhiyyənin rolu..........................79-85

Akif Məcid oğlu Əsgərov

Azərbaycanın təhsil strukturunun təkmilləşdirilməsi və inkişafı............................................86-90

Əliyev Cavid Mirzə-Yusif oğlu

Azərbaycan Respublikasında neft maşınqayırma sənayesinin formalaşması və inkişaf imkanları.....................................................................................................................................91-97

Çinara Alışova

İnsan kapitalının səhiyyə amili və onun maliyyələşməsi.....................................................98-105

Cəfərova Samirə Zəfər qızı

Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi və qeyri-neft sənayesinin inkişafı........................................................................................................................................106-114

Ибрагимова Нигяр Расим кызы

Организация коммерческого бизнеса в нефтяной промышленности.....................115-123

Nəsirova Ofelya Adil qızı

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi............................................124-128

Feyruz Mustafayev

Qidalanma təhlükəsizliyinin fərdi aspektləri.........................................................................129-134

Yusifova Şövkət Abuzər qızı

Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun müasir vəziyyəti və inkişaf problemləri...135-142

 Maliyyə, vergi, kredit

М.Р. Тагиев

Доходность денег в инфляционной экономике.............................................................143-146

Vəliyev Elxan Nəriman oğlu

Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatında monetar siyasətin prioritet istiqamətləri..................147-154

Dünya iqtisadiyyatı

Elşən Əli oğlu İbrahimov

Qloballaşma şəraitinin xarakterik cəhətləri və onun iqtisadi inkişafın davamlılığına təsiri.155-159

Юсифов Юсиф Фахреддин оглы

Совершенствование системы резервных валют мира как одно из направлений реформирования глобальной валютно-финансовой системы...................................................................160-166