az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-6 sayı

  • Oxunub 465 dəfə

02.04.2018

  “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə) 

 “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə) 

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

R.Allahyarov

İstehsal funksiyasına əsasən məşğulluq səviyyəsinin müəyyənləşdirmə metodu....................5-9

N.H.Muxtarlı

Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak zərurətləri…………………………….....10-18

Region və sahə iqtisadiyyatı

R.R.Quliyev, N.A.Məmmədova

Dünya polietilen bazarı və onun inkişafı...............................................................................19-27

H.Məmmədov

Azərbaycanda sosial infrastrukturların mövcud vəziyyəti və davamlı inkişa.......................28-33

V.Y.Nağıyeva

Qeyri - neft sektorunun inkişafında aqrar sığortanının rolu..................................................34-38

G.A.Fətəliyeva

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunda sərmayə yatırımının
iqtisadi səmərəliliyi...............................................................................................................39-46

K.Mete

Azərbaycanda təhsil strategiyası.........................................................................................47-52

A.Ş.Şükürlü

Məişət şüşə məmulatlarının keyfiyyətini formalaşdıran amillər və bəzi istehlak
xassələri................................................................................................................................53-57

Maliyyə-pul, vergi və kredit

E.Ə.İbrahimov

Davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında xarici investisiyaların əhəmiyyəti..................58-63

Z.H.Zeynalov

Bankların lizinq xidmətləri bazarında iştirakı və inkişafı.......................................................64-70

G.Ş.Mahmudova

Bankların sabit inkişafının təminat istiqamətləri...................................................................71-76

Ş.Q.Mədətova

Müasir vergi inzibatçılığı və vergi münasibətlərinin idarə edilməsi......................................77-85

Dünya iqtisadiyyatı

M.Ş.Manafova

Azərbaycan İspaniya ixrac əməliyyatlarının inkişaf istiqamətləri........................................86-93

R.Ə.Qəfərova

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin müasir inkişaf xüsusiyyətləri.............................94-101

M.Gülalıyev

Miqrant köçürmələrinin liberallaşmasının Azərbaycanda makroiqtisadi təsirləri............102-115