az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-5 sayı

  • Oxunub 954 dəfə

 22.01.2018

 “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

 “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə 

M Ü N D Ə R İ C A T

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

М.Эйюбов

Макроэкономическая модель Азербайджана – 2030: взгляд на будущее........................5-19

S.Bəşirli

Strateji planların formalaşdırılması posesinin nəzəri və praktiki aspektləri............................20-26

Ə.Hüseynov

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində fiskal siyasətin əhəmiyyətli rolu və dövlət maliyyəsi
sub-indeksinin çatışmazlıqları...............................................................................................27-32

N.Muxtarlı

Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində beynəlxalq əmək
bölgüsünün rolu.....................................................................................................................33-41

B.Bəşhirova

Azərbaycanın əmtəə bazarına xarici ticarətin təsiri...............................................................42-50

Region və sahə iqtisadiyyatı

N.Əlizadə

Ölkədə dəniz nəqliyyatının iqtisadi rolu................................................................................51-55

D.Allahverdiyev

Müasir dünya iqtisadi siyasətində qlobal rəqabət və inteqrasiya prosesində
onun əhəmiyyəti..................................................................................................................56-62

G.Fətəliyeva

Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunda sahibkarlıq
mühitinin müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi..................................................63-70

N.Mehdiyeva

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafın təmin edilməsində milli
valyutanın rolunun səciyyəvi xüsusiyyətləri.........................................................................71-75

A.Qasımlı

Mehmanxana fəaliyyətində müştəri məmnuniyyəti.............................................................76-80

O.Bağırov

Azərbaycanda sənayenin müasir inkişaf səviyyəsi və diversifikasiyası.............................81-86

Maliyyə-pul, vergi və kreditı

S.Əkbərova
Azərbaycanda dövlət audit institutunun təşkili və müasir inkişaf səviyyəsi........................87-92