az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №2-2017

  • Oxunub 1868 dəfə

29.06.2017

Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin

M Ü N D Ə R İ C A T   (yüklə)

QAFAROV Ş.S., SƏMƏNDƏROV S.S.

İqtısadi idarəetmə praktikasının  tarixi və funksional aspektləri………………………..

 

5

ABBASOVA S. A.

Azərbaycanda idarəetmə uçotu və  təhlili elminin inkişafı tarixi……………………....

 

12

MURADOV R. Ş.

İşsizlik və insan kapitalından istifadənin bəzi aktual məsələləri………………………..

 

20

ИСМАИЛЗАДЕ А. A.

Интегральные показатели социальной эффективности управления человечес­кими ресурсами..................................................................................................................

 

 

29

ƏLİYEV T. N., MƏMMƏDOVA S. R.

Azərbaycanın kimya müəssisələrində innovativ inkişafa təsir göstərən təşkilatı-iqtisadi və texniki-nexnoloji amillər……........................................................................................

 

 

35

BƏDİROV F. M.

Dayanıqlı iqtisadi artım və innovasiya…...........................................................................

 

45

САМЕДОВА Э. Р.

Зарубежный опыт финансирования научных исследований……………….............

 

52

DADAŞOVA K.S.,VƏLIYEVA Ə.

Hormonizə edilmiş standartların tətbiqi və statistikası………………………………...

 

58

MƏNƏFOVA Ə. Q.

Azərbaycan Respublikasının təhsil xidmət­ləri ixracının tədqiqi……............…………..

 

63

QULİYEV Z. A.

Azərbaycanda neft-qaz kompleksinin in­kişaf strategiyasının formalaşdırılması………….

 

69

SADIQOV Ə. A.

Bazar  iqtisadiyyatı şəraitində  özəl­ləşdir­mə prosesi  və onunla  bağlı  aparılan təsər­rüfat əməlıyyatlarının uçotu…………………………………………………………...

 

 

76

QULAMOVA R. K.

Azərbaycanın sahibkarlıq subyektlərinin idarə olunması  problemləri………………....

 

82

EYVAZOVA N. K.

Regionlarda innovasiyalı istehsalın təşkilinin zəruriliyi………………………………..

 

88

SƏRDAROV  T.Ə.

Regional sosial infrastrukturun inkişafının sürətləndirilməsini şərtləndirilən amillər ….

 

95

QULİYEV K. Ə.

Regional iqtisadiyyatın davamlı inkişafı məsələləri…………………………………...

 

118

RÜSTƏMOV E. Ş.

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi vəziyyətinin təhlili və ekonomet­rik qiymətləndirilməsi…………………………………………………………………......

 

 

104

NƏCƏFLİ S. X.

Dağlıq Şırvan iqtisadi rayonunda əmək potensialının formalaşması…………………...

 

111

HƏSƏNLİ M. X.

İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının qurulmasında iqtisadi mexanizmlərın rolunun qiymətləndirilməsi……………………………………………………………………..

 

 

126

KƏRİMOV A. E, BABAYEV A. A.

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının ge­niş­lən­dirilməsi yolları (ARDNŞ istiqrazlarının timsalında)....................................................................................................

 

 

133

AĞARZAYEV A. H.

Bank krediti investisiya mənbəyi kimi..............................................................................

 

139

QƏRİBLİ E.A.

Bretton-Vuds dövrünün valyuta münaqişələrinin təhlili..................................................................................

 

146

QURBANOVA T.T.

Büdcə tənzimləməsı mexanizminin elementləri və büdcə siyasətinin həyata keçirilmə strategiyası…………………………………………………………………………….

 

 

151

МАМЕДОВА Г. М.

Регулирующая роль налогов в форми­ро­вании государственной налоговой политики ............................................................................................................................

 

 

156

MEHDİYEVA L.T.

Regionlarin vergi potensiali və regionlar üzrə  vergi daxilolmalarina təsir edən amillər...............................

 

162

QUŞXANİ R. N.

Vergi tənzimlənməsinin nəzəri problem­ləri və onun təkmilləşdirilməsi yolları ………

 

168

МАМЕДОВА Г. В.

Регулирование цен как одна из форм го­сударсвенного вмешетельства в эко­но­мику..........................................................................................................................................

 

 

174

ABDULLAYEV R.E.

Aqrar bazar infrastrukturunun təşəkkülün­də dövlətin rolu…………………………….

 

180

SADIQOV  Y.M.

Aqrar  emal sahəsi: mövcud durum və dayanıqlı inkişaf ………………………............

 

186

ƏLIYEV R. M., MEHDIYEV F. S.

Aqrobiznes fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində maliyyə resurslarının rolu..

 

193

İBRAHIMOVA Ş. H.

Şəki-Zaqatala, Lənkəran və Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonlarda bitki­çilik­də ixtisaslaşmanın  müasir vəziyyəti……………………………………………………...

 

 

200