az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №1-2017

  • Oxunub 1333 dəfə

20.05.2017

Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin

M Ü N D Ə R İ C A T  

İqtisadi siyasətin nəzəri  əsaslaı və iqtisadi fikir tarixi

ЮЗБАШИЕВА Г. З.

Либерализация и причины проникновения государства в экономику………………….

 

6

MURADOV R. Ş.

Davamli inkişafın təmin edilməsində milli innovasiya sistemi və intellektual əməyin səmərəliliyi………………………………...............................................................................

 

 

21

QAFAROV Ş.S., SƏMƏNDƏROV S. S.

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təmayüllü ali təhsil məktəblərinin inkişafı tarixi araşdırmalar kontekstində…………........................................................................................

 

 

27

АЗИМОВА Р. Д.

Социология труда(к истории вопроса)..............................................................................

 

34

ƏHMƏDOV  M.A.

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatın pers­pek­tivi üzrə strateji yol xəritəsi davamlı inkişafa keçid konsepsiyasıdır…………...............................................................................................

 

 

41

KƏRİMOV C.H., QƏLƏNDƏROVA Ü.M.

İqtisadiyyatın dayanıqli inkişafı barədə bəzi nəzəri müddəalar…………………...................

 

50

İSMAYILOVA S.A.

Tədiyyə balansi və dövlət borcunun qarşılıqlı təhlili: Azərbaycan misalı………...........................

 

56

QAFAROV A.H.

İqtisadi rayonların inkişaf iqtisadi-riyazi modelinin qurulmasının metodoloji əsasları……...

 

61

SALİMOV S M., MİRZOYEV F.A., SIKHLİNSKAYA R.Y., SADIQOVA P.S.

The concept of sustainable development indicators in the model analysis of fuzzy methods of the Republic of Azerbaijan……………………………………………………………………..

 

 

68

Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

MUXTARLI N. H.

Məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi konsepsiyası və onun qiymətləndirilməsi məsələləri……

 

74

Sənaye siyasəti və investisiya problemləri

DADAŞOVA K. S.

Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesində emal proseslərinin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi aspektləri….................................................................................................................

 

 

79

XƏLİLOV A. Ə.

Neft-qaz sahəsində amortizasiyasiya sətinin təkmilləşdirılməsi……………..........................

 

84

CƏLİLOVA C. Ə.

Azərbaycanın enerji daşıyıcılarının dünya bazarında rolunun gücləndirilməsi məsələləri……...

 

91

EMİNBƏYLİ İ.А.

Neft sənayesində inteqrasiya olunmuş informasiya sisteminin (BPM) tətbiqi……...................

 

97

İBRAHIMOV  Ş. M., VƏLIYEV C. A.

Yüngül sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətli istehsala təsir edən amillər ……………

 

105

Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi

İBRAHIMOVA Ş. H.

Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında bitkiçilikdə ixtisaslaşmanın müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi……………........................................................................................................

 

 

111

MƏMMƏDLI Y. Z.

Aqrar istehsalın artırılmasında modernləşmənin rolu…………………..................................

 

122

Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri

Imran Sana

Promoting national identity through media context & advertising appeals………………….

 

128

RZAYEVA E.X.

Azərbaycanda sosial sahənin  müasir vəziyyəti və idarə olunmasi  məsələləri…...................

 

135

İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri

CABBAROVA K.S.

Firmanın innovasiya fəaliyyətinin elektron kommersiya əsasında inkişafı……………………...

 

142

BAKHSHALIYEV K.G.

Directions of theimplementation of innovation policy inenterprises………………………….

 

147

HORMOZPOUR Ə.

Elmi potensial  - sosial-iqtisadi inkişafin amili kimi…………………………………………..

 

154

BƏDİROV F. M.

Dayanıqlı iqtisadi artım və innovasiya………………………………………………………….

 

162

HEYDƏROV Ə. A.

Azərbaycanda İKT xidmətlərinin ixracının stimullaşdırılması………………………………..

 

168

Maliyyə, pul-kredit siyasəti

PAŞA T. Ə.

Xarici borclanmanın ölkə iqtisadiyyatı üçün kritik kəmiyyət və həddlərini müəyyən edən meyarlar……………………......................................................................................................

 

 

173

ƏZİZOV Y. S.

İnflyasiya hədəfləməsi rejimi üzrə beynəlxalq təcrübə: üstünlüklər və çatışmazlıqlar…………

 

181

AŞURBƏYLI-HÜSEYNOVA N. P.

Pul siyasəti və milli valyutaya təsir göstərən əsas amillər………………………………….........

 

192

HƏKİMOVA Y. A.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının maliyyələşdirilməsinin institusional mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri……………………………….......................................................

 

 

198

РАГИМОВ Р.А

Ссудный процент за и против…………..............................................................................

 

205

QURBANOVA T.T.

Bələdiyyə maliyyəsinin idarə edilməsi problemləri ………………………………................

 

212

ƏLİYEV R. T.

Bankların maliyyə təhlükəsizliyinin davamlığı baxımından bank fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması……………….........................................................................................

 

 

218

QUBADOVA А. A.

Vergi siyasətinin vergi potensialının formalaşmasında rolu və əhəmiyyəti……....................

 

225

MEHDIYEVA L. T.

Makroiqtisadi sistemdə vergi mexanizminin formalaşması və fəaliyyəti xüsusiyətləri…………………………….................................................................................

 

 

231

ƏLİZADƏ Ş.N.

Azərbaycanın sığorta şirkətlərində marketinq fəaliyyəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları……

 

237

HACIYEV M.Z.

Maliyyə savadlılığının insanların maliyyə davranışlarına təsiri……………...........………...

 

245

MUSAYEV Ə. Ə.

Şərq ölkələri birjalarının beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin formalaşmasında yeri və rolu…….

 

253

ORUCOV V. C.

Uçot registrlər ivə onların formalaşmasının bəzi tarixi aspektlərı………………………………

 

264

QULİYEV Z.Q.

Azərbaycanda lizinq xidməti əməliyyatları……………………………………………………

 

271

ЯРЫЕВ C.C.

Особенности использования метода на финансовых рынках……………................

 

277

Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri

MƏMMƏDOV S. İ.

Regional iqtisadiyyatda səmərəlilik anlayışı və onun təmin edilməsi istiqamətləri…………….

 

284