az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №6-2016

  • Oxunub 2016 dəfə

04/03/2017

Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin

M Ü N D Ə R İ C A T  

QAFAROV Ş. S

Müasir dövrdə beynəlxalq investisiya fəaliyyətinin xüsusiyyətləri…………………………….…

7

МАМЕДОВ М. А., ИСМАИЛОВ З. Ф.

Развитие предпринимательства, как главный фактор экономического развития современного Азербайджана…………..........................................................................................

13

MURADOV R. Ş.

Innovasiyalara əsaslanan iqtisadi inkişafda məşğulluğun yeni tipinin formalaşması………………..

20

Sana Imran

Strengthening the national identity through brands……………………………………………...

25

DADAŞOVA M. İ.

Təhsil xidmətlərinin inkişaf perspertivləri və insan kapitalı amili………………………..

32

MEHDİZADƏ M. M.

Müasir iqtisadi şəraitdə sənaye sektorunun rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri....

38

АББАСОВА С. А.

Институциональные подходы к управленческому учету................................................................

44

MUSTAFAYEV E. R.

Azərbaycanda bərpa olunabilən enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri..................................

51

NOVRUZOVA  A.Q.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  sənaye sektorunun inkişafının təmin olunması məsələləri………

58

RİZAYEVA M.H.

Sosial transfertlərsiz əhali gəlirləri………………………………………………………………

64

SADIQOVE. M.

İnvestisiya risklərinin qiymətləndirilməsi və layihələrin icrası prosesində onların idarə edilməsi......

69

SADIQOV Ş.T.

Maliyyə menecmentində strateji idarəetmə texnologiyasindan istifadə............................................

76

ALLAHVERDİYEV D.İ.

Xarici iqtisadi əlaqələrin tədqiqinin elmi-nəzəri əsasları.............................................................................

94

RÜSTƏMOVA A. N

Aqrar sahənin  inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi…………………………………..

88

ƏHMƏDOV  B. N.

Azərbaycanda vergi daxilolmalarının artırılması imkanlarının ekonometrık analizi....................

94

ƏLLƏZOV M. İ.

Fond  bazarlarında aparılan SVOP əmə­liy­yatları­nın növləri və xüsusiyyətləri.......................

100

BUDAQOVA  J.  B.

AzərbaycanRespublikasinıda bey­nəl­xalq ticarət əlaqələrinə inteqrasiya olunmasi yolları..........

106

ISMAYİLOVA F.E.

Maliyyə böhranları: iqtisadi nəticələri və çıxış yolları haqqında……………….........................

113

NADİRİ N.Ə.

Bisnes mühitinin kiçik sənaye müəssisələrinin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi..............

120

МАМЕДОВА Г.В

Экономическая сущность процеса ценообразования...............................................................

126

CƏBRAYILOV R. Ə.

Neftin qiyməti və dolların dəyəri ara­sın­daki əks asılılığın Azərbaycanın maliyyə sabitliyinə təsiri................................................................................................................................................

132

HACIYEVA A. Ə.

Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapi­ta­lın cəlb olunmasinin müasir prob­lem­ləri və onların həlli yolları........................................................................................................................................................

139

HƏZİYEV F. Ə

Azərbaycanda aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin prioritet istiqamətləri............................................

147

AHMET Alpaslan Mehmet Nusret oğlu

Riyazi metodlar tətbiq edilməklə tikintidə mexanikləşdirmə sahəsində optimal qərarlarin seçimi.............................................................................................................................................

153

NƏBİYEV Ə. T.

Azərbaycanda içməli su təsərrüfatının inkişafının sosial-iqtisadi aspektləri.................................

161

BAYRAMOVA F. Ə

Qərar qəbulunda istehlakçi davranişinin psixoloji xüsusiyyətləri.................................................

167

ƏSGƏROV R. R.

Azərbaycanda neft maşınqayırma müəsi­sə­ləri və onların əsas iqtisadi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi.........................................................................................................................

174

QULUZADƏ T. H.

Azərbaycanda valyuta siyasətinin formalaşmasi xüsusiyyətləri....................................................

180

ORUCOVA M. S.

Azərbycanda sənaye müəssisələrinin ix­rac potensialının qiymətləndirilməsi..................................

187

ƏZİZOVA R. S.

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələri­nin kadr hazirliği sisteminin “təklif” kom­ponenti..............

193

MƏNƏFOVA Ə. Q.

Azərbaycanda dövlət hesabına xaricdə təhsil göstəricilərinin dina­mi­kası...................

201

ABDULLAYEV A. D.

Turizmin inkişafı və bu inkişafa təsir edən amillərin tədqiqi…………………...................................

 

207

AĞASIYEVA K. Y.

Daxili iqtisadi və hüquqi normaların Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğunlaşdırılması...........

 

215

MƏMMƏDOV E.S.

Biznesin idarə edilməsində məqsədli sistem yanaşılması..............................................................

 

220

RZAYEVA E. X.

Azərbaycanda dövlətin sosial proq­ram­larının həyata keçirilməsinin əsas xüsusiyyətləri….........

 

225

HAQVERDİYEVA K. Ə.

Ərzaq istehlakçıları ilə münasibətlərin tənzimlənməsinin  müasir  vəziyyəti...............................

 

231

QƏDİROVA N. S.

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqa­biliy­yət­lili­yinin qiymətləndirilməsi məsələləri.......................................

 

237

HƏSƏNZADƏ X.

Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq inteqrasiyasında rəqabətlilik qabiliyyətinin rolu……..........

 

243