az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №5-2016

  • Oxunub 2304 dəfə

28/10/2016 

"Elmi əsərlər" toplusunda məqalələrin dərc edilməsi qaydaları (yüklə) 

 "Elmi əsərlər" toplusunun arxivi (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin

MÜNDƏRİCAT 

SÜLEYMANOV Q.S., QARAYEV R.H.

Rəqabətədavamlı  inkişaf ölkənin dayanıqlı  iqtisadi  inkişaf strategiyasinin əsasıdır……

7

QAFAROV A. H.

Iqtisadi rayonun iqtisadi sisteminin təşkili və inkişafının proqnozu üçün iqtisadi-riyazi моdеlin bloklarının tənliyi…………………………………………………………………

16

MEHDİYEVA G. Y.,  QURBANOVA F. H., ƏHMƏDOVA İ.  V.

Neft emalı müəssisələrinin ekoloji təsirlərinin qiymətləndirilməsi………………………

32

AŞURBƏYLI-HÜSEYNOVA N. P.

Iqtisadi proseslərin valyuta tənzimlənməsi ilə qarşılıqlı əlaqələri………………………...

39

AĞABƏYOVA G. Ş.

Müasir dövrdə maliyyə-pul sistemi və onun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi……….

45

BABAYEVA S. C

Dövlət büdcəsinin ölkə iqtisadiyyatının tənzimləməsində rolu…………………………

50

KAŞİYEVA F. Ş.

Dövlətin  investisiya siyasətinin müasir problemləri……………………………………...

56

ƏLİYEVA T.T.

Azərbaycanda  vergi  siyasətinin tənzimlənməsi………………………………………….

62

KƏRİMOVA T. İ.

Milli iqtisadiyyatın investisiya potensialından istifadə imkanlarının yüksəldilməsi problemləri………………………………………………………………………………...

68

HACİYEVA L. A.

Işgüzar turizm bazarı: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri…………………………

75

ABASOVA  S. A.

Ticarət axınlarının analizi metodları…………………………………………………….......

 

81

ƏSGƏROV R. E.

Müəssisənin istehsal potensialından istifadənin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi metodları……………

 

87

İSMAYİLOVA S. Ə.

Yüngül sənaye sahəsinin inkişafında innovasiyaların rolu………………………………..

 

93

ƏLİCANOVA  Ş. M.

Müəssisənin maliyyə dayanıqlığının təhlili……………………………………………….

99

ƏLİYEV E.A.                                                                             

Sığorta biznesinin təşkilinin normativ hüquqi əsasları……………………………………

 

106

ВЕЛИЗАДЕ И.М.

Социально-экономическое развитие региональных рынков и перспективы совершенствования административ­ного районирования в Азербайджане…………….

 

 

113

AXMET Alpaslan Mexmet Nusret oğlu

Fiziki aşınma nəzərə alınmaqla tikinti maşınlarının xidmət müddətinin iqtisadi  məqsədə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi………………………………………………………

 

 

121

ƏSƏDOV T. F.

Vergitutmanın ekoloji funksiyası və ekolojı təhlükəsizliyin təmin edilməsi………………...

 

128

QARAYEVA I. R.

Şırvan düzünün təbii resurslarının potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi…………

135

HƏSƏNOVA E.

Biznesin idarəedilməsinin təşkilatı-iqtisadi mexanizmlərinə müxtəlif yanaşmalar………

142