az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №4-2016

  • Oxunub 1116 dəfə

"Elmi əsərlər" toplusunda məqalələrin dərc edilməsi qaydaları (yüklə) 

 "Elmi əsərlər" toplusunun arxivi (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin) 

M Ü N D Ə R İ C A T   (yüklə)

АЛИЕВ Т. Н.,ИБРАГИМОВА Н. Р.

Сегментация рынка нефти, газа и нефтепродуктов Азербайджана…………………...

7

SÜLEYMANOV Q.S., FEYZİYEVA  N. V.

Maliyyə göstəriciləri  əsasında müəssisədə yaranan riskin qiymətləndirilməsi....................

17

QAFAROV A. H.

Perspektiv dövr üçün Dağlıq Şırvan iqtisadi rayonunun bir sıra inkişaf ssenarisinin hesablanması.........................................................................................................................

23

PAŞA T. Ə.

Dövlət vergi xidməti əməkdaşlarının davamlı peşə təhsilində xarici təcrübə.......................

33

ASLANOVA M. M.

Gömrük sistemi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin vacıb elementi kimi...............................

39

ƏSGƏROV R. E.

Müəssisənin istehsal potensialının qiymətləndirilməsi metodları.........................................

45

MİRZƏBƏYOVA J. S.

Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi və onun sosial-iqtisadi proseslərə təsirinin qiymətləndirilməsi.................................................................................................................

51

HACIYEV R. A.

Bank-kredit sistemi ilə real sektorun investisiya əlaqələrinin inkişafı sahəsində beynəlxalq təcrübə................................................................................................................

58

HÜSEYNOVA L. N.

Azərbaycanda əmək bazarı göstərcilərinin üdm - ə  təsirinin ekonometrik təhlili...............

67

ƏMİRASLANOVA D. Ə.

Neft- kimya müəssisələrində kadrların yerləşdirilməsi və idarə  edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.............................................................................................

75

EYVAZOV E.T.

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində məhsulun rəqabətqabiliyyətinin araşdırılmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri........................................................................................................

81

QASIMZADƏ E. E.

Universitetlər və sənaye arasında əməkdaşlığın mümkün qarşılıqlı təsirləri........................

88

AXMET Alpaslan Mexmet Nusret oğlu

Inşaat sahəsində yeni konstruksiyalı maşın və mexanizmlərin iqtisadi effektivliyinin hesablanması metodları.........................................................................................................

95

MƏMMƏDOVA I. C.

Azərbaycanın neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və müasir vəziyyəti................................................................................................................................

104

QARAYEV R. H.

Emal sənayesi müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətlik səviyyəsinin yüksəldilməsinin iqtisadi inkişafında rolu.........................................................................................................

111

ƏLİYEV E. A.

Sığortanın mahiyyəti, tarixi  aspektləri və onun nəzəri əsasları............................................

117

NƏCƏFLİ S. X.

Dağlıq Şırvan iqtisadi rayonunda əmək bazarının formalaşması..........................................

124

BAĞIROVA S. İ.

Kommersiya müəssisələrinin hökumət strukturları ilə qarşılıqlı əlaqəsi..............................

131

QASIMOV I. E.

Müasir sahibakarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində vergilərin rolu...............................

141