az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №3-2016

  • Oxunub 1173 dəfə

"Elmi əsərlər" toplusunda məqalələrin dərc edilməsi qaydaları (yüklə) 

 "Elmi əsərlər" toplusunun arxivi (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə R İ C A T  (yüklə)

SÜLEYMANOV Q.S., NƏSİBOV İ.M.

Bakı  şəhərinin  emal  sənayesi  müəsisələrinin eko-iqtisadi dayanıqlığının təminatı  mexanizmi............................................................................................................................

7

İSGƏNDƏROV R.K.,ABBASOVA Ş. A., QULİYEV R. M.,MİRZƏYEV F. Ə.

Azərbaycan Respublikasında davamlı sosial-iqtisadi inkişafın ekonometrik  qiymətləndirilməsi................................................................................................................

13

QƏNBƏROV F. Ə., İMAMVERDİYEVA S. Ş.

Azərbaycanda ixracın diversifikasiyasının Herfindahl-Hirschman indeksı vasitəsilə qiymətləndirilməsi................................................................................................................

26

ZEYNALOV M.H.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən amillər...........................................................................

34

İBRAHİMOV E.Ə.

“Azərbaycan Res­pub­­likasının milli təhlükəsizlik konsepsıyası” və davamlı inkişafın təmin olunması məsələləri....................................................................................................

41

YADİGAROV  T.A.

Iqtisadi-riyazi modellərin tətbiqi ilə dəniz nəqliyyatında gəmilərin istismarının optimallaşdırılması...............................................................................................................

48

SÜLEYMANOV A.S., ƏLƏKBƏROV Elnur, RÜSTƏMOV Elnur

 Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün kapital qoyuluşlarının sahəvi təsirlərinin qiymətləndirilməsi...............................................................................................................

55

RZAYEV R.M.

Sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında innovasiya amili..................

64

QASIMZADƏ E. E.

Tədqiqat və elm xərclərinin dövlətlərin iqtisadi artımında rolu...........................................

73

TAĞIZADƏ L. F.

Aqrar sənaye məhsullarının ixracının stimullaşdırılması olları..........................................

82

АХУНДОВА А. Г.

Социально – экономические факторы развития туризма в Азербайджане..................

88

QARAYEV R. H.

Sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərinə beynəlxalq təcrübədə elmi-nəzəri yanaşmalar.....................................................................

96

ORUCOVA M. S.

Sənaye sektorunun qlobal iqtisadi inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi...........................

104

NƏSİROV Ə. Y.

Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun mövcud vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri....

110

UZUN E. İ.

Müasir iqtisadi şəraitdə qida məhsulları istehsal sahəsinin perspektiv inkişaf istiqamətləri..........................................................................................................................

118

MƏMMƏDOVA K. M.

Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin nəzəri əsasları....................................................

126

MƏMMƏDOVA E. Ş.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin əmək resurslarının idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasında müasir informasiya texnologiyalarının rolu.......................................

132

ƏLİYEVR. Ç.

Yüksək texnologiyaların maliyyələşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri..........................................................................................................................

 

 

138

ƏLİYEV R. T.

Bankların maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin nəzəri əsasları...............................

144

ƏLİYEVA N. S.

Regional iqtisadiyyatınıniqtisadi inkişaf mexanizmi..........................................................

150

HACIYEV R. A.

Azərbaycanın kredit-bank sisteminin investisiya potensialının qiymətləndirilməsi............

158