az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №2-2016

  • Oxunub 1429 dəfə

"Elmi əsərlər" toplusunda məqalələrin dərc edilməsi qaydaları (yüklə) 

 "Elmi əsərlər" toplusunun arxivi (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D  Ə R İ C A T (yüklə)

MƏMMƏDOV Q.Ş., NİZAMZADƏ T.N., YUNUSOĞLU Q.

 M.H.Vəliyevin (baharlı) “Azərbaycan” əsərinin  iqtisadi əhəmiyyəti baxımından təhlili..

7

QAFAROV A.H.

Aqrar sahədə i­n­ves­tisiya axımının səmərəliyinin müəyyən edilməsində trend modelləri..

14

GÜLALİYEV M. G.

Dövlət maliyyəsi sub-indeksinin iqtisadi artımla əlaqəsinin qiymətləndirilməsi  

(Azərbaycan və Gürcüstan üzrə müqayisəli təhlil)............................................................. 

23

ƏZİZOV Y. S.

İnflyasiya hədəfləməsi rejimi və ona keçidin şərtləri.........................................................

33

İBRAHİMOV Ş. M., MƏMƏDOVA A. F.

Emal sənayesinin rəqabətqabiliyyətli inkişafında  əsas fondlardan səmərəli istifadə rolu

40

SƏMƏNDƏROV S. S.

Iqtisadi nəzəriyyə konseptual mühakimələr  kontekstində.................................................

46

SARIYEV Ə. B.

Birgə  əməkdaşlığı şərtləndirən amillər...............................................................................

55

РАГИМОВ Р. А

Исламская трактовка кредитно-де­нежных отношений как механизм разрешения  социально-экономичес­ких проблем................................................................................

62

ЭФЕНДИЕВ Р. Дж.

Однополые браки, как один из методов борьбы с перенаселением земли?

68

ОЙНАРОВ А. Р., ТУЛЕПБЕКОВА А. А, АСЕНОВА А. Е.

Анализ регуляторного воздействия: опыт и перспективы внедре­ния в Казахстане...

79

MUSTAFAYEV E. R.

Bərpa olunan enerji mənbələri və onların iqtisadi-ekoloji aspektləri……………………

87

ƏLİYEV R. M.

Azərbaycan Respublikasında sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının konsepsiyası……………………………………………………………………………….

93

DADAŞOVA K. S, UMUDOVA X.İ.

Keyfiyyətin idarə edilməsində motivasiya – performans – məhsuldarlıq  münasibətlərinin formalaşması xüsusiyyətləri....................................................................

100

ABDULLAYEV R. E

Aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin əsasistiqamətləri………………

106

HÜSEYNOVA L. N.

Azərbaycanda əmək bazarının bəzi göstəricilərinin statistik əhəmiyyətliliyi……………

113

KƏRİMOV K. S., HÜSEYNOV İ. İ.

Innovasiya layihələrinin risk amilinin riyazi – eksperimental metodla təyini……………

121

АЛЛАХВЕРДИЕВА Л. А.

Взаимосвязь индекса конкурентоспособности туризма с эконо­мическим развитием стран и государственным регулированием внешней торговли…………

127

ƏZİZOVA R. S.

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı  sisteminin əsas xüsusiyyətləri...................................................................………………………………

135

ASLANOVA İ. E.

Makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsində paradiqmalar..................................................

142

QASIMOV I. E.

Müasir iqtisadi şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyətinə vergilərin təsiri.......................................

148

ORUCOV E. V.

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı strategiyasının prioritetləri………………..

154

Rza  Asif  Mahmud oğlu

Müasir  şəraitdə  lizinqin  mahiyyəti və fəaliyyət prinsipləri.............................................

160

SÜLEYMANOV A. S.,  QASIMOV İ., ƏLƏKBƏROV E., ƏLƏSGƏROVA N.,  MUSAYEV R.

Azərbaycan iqtisadiyyatinda xarici investisiyalarin ekonometrik qiymətləndirilməsi.......

167

Davud Unal

Müəssisələrdə menecmentin sosial-psixoloji metodlarından  istifadə xüsusiyyətləri.........

176

MƏMMƏDOVA  K. M.

İşçi heyətinin strateji idarə edilməsi mexanizmi.................................................................

182

QULAMOVA R. K.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə olunmasının  aktual problemləri.......................................

190

ŞİRİNOV Ş.V.

Место Азербайджана в глобальной конкурентоспособности………………………

198

ƏLİYEV B. N.

Dünya təcrübəsi əsasında innovasiya fəaliyyətınin təşkili yolları………………………

206

SALAHOV F. R.

Vergilərin stimullaşdiricı σ funksiyasının  Azərbaycan iqiisadiyyatının sənaye  sahəsinin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi................................................................

214

VƏKİLOV K.Ş.

Vergi nəzarətinin vəzifələri və vergi inzibatçılığı sistemində yeri………………..............

224

ŞİRİNOVA S.T.

Qeyri-neft sənaye sektorunun davamli inkişafında dövlətin investisiya siyasətinin rolu

231