az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №1-2016

  • Oxunub 1399 dəfə

 08.07.2016

"Elmi əsərlər" toplusunda məqalələrin dərc edilməsi qaydaları (yüklə) 

 "Elmi əsərlər" toplusunun arxivi (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə R İ C A T  (yükləyin)

АЛИЕВ Т. N.

ИБРАГИМОВА Н.Р

Методические аспекты организации управления бизнес-процессами на нефтегазодобыва­ющих предприятиях....................................................................................

5

 QAFAROV А. H.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda mövcud istehsalın modernləşməsinə yenilərinin inkişafına yönəldilmiş investisiya axınının stimullaşdırılması..................................................................

11

 

GÜLALİYEV M. G.

Xarici  ticarətə dövlət müdaxiləsi dərəcəsi və onun makroiqtisadi təsirləri...............................

 

 

19

 

PAŞA T.Ə.

Müasir iqtisadi terminlərin işlənməsi və tərcüməsinə elmi yanaşmalar .......................

 

 

29

 İBRAHIMOVŞ.M.,   BAĞIŞEV R.R.

16 №- li  MUBS  «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» və onlarla əməliy­yatların  MHBS uyğunlaşdırılınası  prinsipləri.....................................................................................................

 

 38

 MƏMMƏDZADƏ E. E.

Azərbaycanda innovasiya prosesinin inkişafinin zəruri tənzimlənmə istiqamətləri.....................................................................................................................

 

  47

 SƏMƏNDƏROV S.S.

Keçid dövrü və milli iqtisadiyyatin formalaşmasinin nəzəri metodoloji məsələlərinin azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatlarinda əksi...................................................................................

 

  

55

 BAYRAMZADƏ Y. K.

Neftin qlobal enerji təhlükəsizliyində rolunun qiymətləndirilməsi.................................

 

 63

 

MİRZƏYEV F. Ə.,YUSİFOVM.Y., YUSİFOVAN.C.

Azərbaycanda ekoloji çirklənmələrin insan inkişafı indeksinə təsirinin ekonometrik qiymətləndirilməsi.......................................................................................................................

 

 

 71

 ƏSGƏROV R. E.

Qeyri-neft sənayesində sahibkarliğin rəqabətqabiliyyətliliyinin mahiyyəti və şərtləri...................

 

 79

 

КАШИЕВА Л.A, САМЕДОВА Э.R.

Современные особенности инновационной политики в Азербайджане..............................

 

 

85

 

MEHDİYEVA G. Y., QURBANOVA F. H., ƏHMƏDOVA İ. V.

Ekoloji tarazliğin təmin olunmasinin sosial-iqtisadi aspektləri………………………………

 

 91

 ABDALOVA  M.Ə.

Sumqayit şəhərində sənayenin mövcud vəziyyətinin təhlili və strukturunun təkmilləşməsi istiqamətləri................................................................................................

 

  

99

NƏBİYEV Ə. T.

Azərbaycanda “virtual suyun” həcminin qiymətləndirilməsi .....................................................

 

105

 ДЖАФАРОВА С. З.

Конкурентоспособность наци­о­наль­ной экономики и органи­­зация  кластера её инновационного развития............................................. ............................................................

 

  112

 ƏLİZADƏ Ş. N.

Azərbaycanda həyat siğortasinin əhəmiyyəti və həyat siğortasi bazarinin inkişaf etdirilməsi yollari.......................... ................................................................................................................

 

 

 119

 ABBASZADƏ  M. T.

İqtisadi artim nəzəriyyəsinin mahiyyəti və məzmun elementlərinə fəlsəfi – empirik baxiş......................................... ....................................................................................................

  

 127

 ZEYNALOVA M. S.

Tekstil sənayesi müəssisələrində resurslara qənaət texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti.....................................................................................................................................

 

 

 133

 HÜSEYNOVA L. N.

Əmək bazarının optimal davranışı və inkişafı strategiyalarının qurulması­ məsələsinin qoyuluşu........................................................................................................................................

 

  

139

NƏSİROVA O. A.

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi dərəcəsinin qiymətləndirilməsi

 

 145

 NOVRUZOV O. X.

Strateji idarəetmənin tarixi inkişafi.............................................................................................

 

 152

 VƏKİLOV K.

Azərbaycanın vergi sisteminin və vergi inzibatçilığı institutunun inkişafının başlıca məsələləri......................................................................................................................................

 

  

158

AXUNDOV İ.Ə.

Aqrar sektorun davamli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında rolu..............................................

 

165

ƏLİYEVA N.A.

Sahibkarlıq regionların sosial-iqtisadi inkişafının mühüm amili kimi..................................

 

172

MƏMMƏDOVA K. M.

Azərbaycanda tikinti sahəsinin iqtisadi inkişaf mərhələləri ........................................................

 

179

ƏLİYEVA  J. R.

Əhalinin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin edilməsinin keyfiyyətcə dəyişilməsinin qiymətləndirilməsi..................................................................................

 

185

 ФАТАХОВАН.Р.

Инновации и инвестиции как фактор  успешной

деятельности строительных предприятий..................................................................

 

  

192

 ƏLİYEV A. M.

Azərbaycanda vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məsələləri................................

 

 202

 ƏSKƏROV  R.

İstehsal potensialI, onun mahiyyəti, strukturu və əsas elementləri.................................

 

 210

XALIQLI C. M.

Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsinə əhali gəlirlərinin və işsizlik səviyyəsinin təsirinin ekonometrik qiymətləndirilməsi........................................................................

 

 

 219