az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №6-2015

  • Oxunub 1483 dəfə

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə R İ C A T

 

MƏHƏRRƏMOV A. M.

İqtisadi  diplomatiya........................................................................................................

 

7

GÜLALİYEV M. G.

Qloballaşmanın iqtisadi artıma təsiri................................................................................

 

15

MƏMMƏDOV Y. Ə.

Dayanıqlı inkişafın həyata keçirilməsinə müasir və gələcək dövr baxımından yanaşmalar və nəticələr................................................................................................................................

 

 

22

İBRAHİMOV Ş. M.

Emal sənaye məhsullarının istehsalında  qiymət amilinin rolu……………...……....

 

32

MUSTAFAYEV E.

Bərpa ediləbilən enerji mənbələri: problemlər və perspektivlər.....................................

 

38

MƏMMƏDOV Y.Ə, MEHDİYEV T.T.

İnformasiya mühiti, onun formalaşması və inkişaf meyilləri……………………...…...

 

45

MEHDİZADƏ M. M.

Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təminində sənaye sektorunun rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinin rolu...................................................................

 

51

ƏYYUBOV M. R.

Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf strategiyası dövlət proqramı” nın iqtisadi konseptual baza müddəaları ......................…………………………………………….

 

 

57

SƏRDAROV T. Ə., AĞAMƏTOV Z. H.

Regionlarda sosial infrastrukturun təkmil­ləşdirilməsində dövlətin rеgiоnаl

siyа­sətinin əsаs mехаnizmləri…………………………………………………….........

 

 

68

CƏFƏROV  N. İ.

Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması məsələləri…………….…………………………………………....................................

 

 

76

АЛЛАХВЕРДИЕВА Л.А.

Влияние международного сотруд­ничества на развитие туристиче­скойотрасли Азербайджана...................…………………………………………………………….

 

 

82

ALLAHYAROV R. M.

Əhalinin sosial müdafiəsi və əmək bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri............................................……………………………………………….

 

 

88

NƏBİYEV Ə. T.

İçməli su təsərrüfatının sosial-iqtisadi aspektləri............................................................

 

95

HACİYEVA A.M.

Azərbaycanın kredit bazarının bəzi xüsusiyyətləri………………………......................

 

102

HƏZİYEV F. Ə

Aqrar sahədə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi (müqayisəli analiz)

 

109

MUSTAFAZADƏ T. M.

Bankların dünya maliyyə sisteminə inteqrasiyasının müasir modelləri……………….

 

116

МАМЕДОВА Г. В.

Современное состояние традиционных и возобновляемых источников энергии…………………................................................................................................

 

 

123

ƏLİYEV M. Ə.

İşçi qüvvəsinin sabitlik səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları…………………................

 

133

HEYDƏROVA K. Ə.

Azərbaycanda aqrar  sahənin kreditləşməsinin müasir  vəziyyəti……………………...

 

139

ALIŞOVA Ç. A.

Azərbaycanda insan kapitalının makroiqtisadi göstəricilərlə əlaqəsinin qiymətləndirilməsi………………………………………………………………….......

 

 

145

İMANOVA  G. M.

Yeni standartlaşma sisteminin özəl sektor üzrə  tətbiqinin əsas istiqamətləri……….....

 

155

NƏSİROVA O. А.

Ərzaq təhlükəsizliyi probleminə bəzi nəzəri yanaşmalar………………………………

 

164

RAJABİMATAK  M. A.

Azərbaycan Respublikasında sığorta bazarının müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi……………………………………………………………………...

 

 

171

НЕЙМАТОВА Л. Т.

Опыт работы корпорации «Аккорд» в развитии промышленности и объектов социальной  инфраструктуры Азербайджана…………………………………….....

 

 

177

ИСМАИЛОВ З. Ф.

Механизмы стимулирования инновационной деятельности в современных условиях………………………………………………………………………………

 

 

183

İSMAYİLOV E. A.

Maşın və avadanlıq istehsalının  inkişaf potensialının səmərəli istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri…………………………………………………………………….....

 

 

189

HƏKİMOVA Y. A.

Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə regionlararası fərqin azaldılması……………

 

196

AŞUROVA G. A.

Bazar iqtisadiyyatında müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin qorunub saxlanması problemləri……………………………………………………………………………..

 

 

204

MURADOV V. A.

Böyük Britaniyanın innovasiya siyasəti........................................................................

 

209

ƏLİYEVA N. A.

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas inkişaf istiqamətləri………………………

 

216

HƏSƏNOVA G. Ə.

Azərbaycan Respublkasında  biznes layihələrin milli  iqtisadiyyata tətbiqi istiqamətləri…………………………………………………………………………….

 

 222

 KƏRİMLİ V. B.

Aqrar sahədə strateji menecmentin təşkili səviyəsinin müəyyən edilməsi.................................. 

 

 227