az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №5-2015

  • Oxunub 1271 dəfə

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə  R İ C A T

NURiYEV Ə. X.
Aqrar-sənaye komplekslərinin bərpası və ərzaq məhsulları istehsalının artırılması məsələləri......

 

 5

MƏHƏRRƏMOV A. M.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun inkişafına baxış və perspektivlə bağlı tövsiyyələr................

 

10

GÜLALİYEV M. G.

Azərbaycanda maliyyə liberallaşması və onun makroiqtisadi təsirləri.......................................

 

16

САЛИМОВ С.М.,ШИХЛИНСКАЯ Р. Ю..,АЛИЗАДЕ Э. К.

Применение нечеткой логики для согла­сования режимов работы ветроэнергети­ческой установки с графиком электриче­ской нагрузки.............................................................

 

 

25

SƏRDAROV T. Ə.

Regionlarda  sosial infrastruktur sahələrinin kompleks inkişafının tənzimlənməsi mехаnizmləri...............................................................................................................................

 

 

33

AKIN CAN N.

İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodiki aspektləri......................................................................................................................................

 

 

40

АБАСОВА С.Т.

Современные факторы формирования иразвитияинновационной экономики...............

 

46

MEHDİZADƏ M. M.

Azərbaycan Respublikasında müasir sənaye si­ya­sətinin reallaşdirilmasının əsas istiqamətləri........

 

52

HÜSEYNOVA M. S.

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində iqtisadi təhlükəsizlik problemləri............................................

 

58

ABDULLAYEVA S. I.

Əhali  haqqında statistik informasiya mənbələrinin müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi məsələləri.....................................................................................................................................

 

 

65

HƏZIYEV F. Ə.

Bəzi ölkələrdə aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi: müqayisəli təhlil.......................................

 

71

ABASOVA S. A.

İqtisadi nəzəriyyələrdə xarici ticarətin mahiyyətinin təkamülü..................................................

 

79

NƏBIYEV Ə.

Içməli su təsərrüfatının iqtisadi aspektləri...................................................................................

 

85

АЛИЕВ Дж. М.

Перспективы развития экспортного потенциала машиностроительной от­расли Aзербайджана.............................................................................................................................

 

 

93

ALLAHYAROV R. M.

Miqrasiya proseslərinin Azərbaycanın əmək bazarına təsiri və onlarin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. ............................................................................................................................

 

 

100

ALIŞOVA Ç.

İnsan kapitalı və onun  ölçülməsinin bəzi metodları...................................................................

 

106

MUSAYEVE. Ə.

Sosial xidmət sferası və  mümkün islahatlar...................................................................................

 

112

МУСАЕВ С.И

Основные характеристики кредитной активности в Азербайджане....................................

 

118

DANYALOVA B. Ş.

Azərbaycan Respublikasında yüngül sənayenin əsas inkişaf prioritetləri..................................

 

127 

HACIYEVA S. T.

Aqrar emal müəssisələrinin inkişafında kənd təsərrüfatı istehsalının rolu..................................

 

135

ƏLİYEV S. N.

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi iqtisadi model kimi..........................................

 

141

FƏTƏLİYEVA G. A.

Sahibkarlıq fəaliyyəti elmi tədqiqat obyekti kimi.......................................................................

 

148

HÜSEYNOV İ.Ə.

Aqrar kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri: mövcud baxış və yeni yanaşma tərzi.....................

 

158

İSMAYILOV K. M.

Sənayenin sahə quruluşu və ona təsir edən amillər....................................................................

 

164

MƏMMƏDOVA S. A.

Sahibkarlıq subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinə təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi.......................................................................................................................

 

 

170

ГУЛИЕВА М. М.

Страховое мошенничество на рынке страховых услуг.........................................................

 

177

ДЖАВАДОВ Д. Э.

Этапы формирование концепции устой­чивого развития......................................................

 

183

FEYZİYEVA N. V.

Risklərin qiymətləndirilməsi metodologiyası.............................................................................

 

191

TALIBOV S. Ə.

Turizm növlərinin inkişafinın Lənkəran-Astara regionunun iqtisadiyyatına təsiri........................

 

195

İBRAHİMOV E.S.

Bank idarəetməsinin nəzəri-metodoloji əsasları..........................................................................

 

202

ALLAHVERDİEV D. İ.  

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri.................................................................

 

207

TAĞIZADƏ L. F.

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın nəzəri əsasları və başlıca istiqamətləri............................

 

213