az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №5-2017

  • Oxunub 522 dəfə

17.04.2018

   Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

 “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi

SƏMƏNDƏROV S.S., PAŞA T.Ə., MİRZƏBƏYOVA J.S.

Azərbaycan milli iqtisadi fikir tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Kərimov Xosrov haqqında…….....6

BAYRAMOV Ş.V.

Iqtisadiyyatın davamlı inkişafı konsepsiyası və onun əsas amilləri..........................................10

Niyarak Nasir

İqtısadi inkişaf haqqında nəzəri baxışların təhlili……………………………………………….....16

Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri

ГЁЗАЛОВА А.К., ЭФЕНДИЕВ Р.Дж.

Некоторые аспекты демографического старения населения в Азербайджане................23

ИСМАИЛЗАДЕ А.А.

Основные тренды в развитии распределения между трудом и капиталом в условиях развивающейся рыночной экономики ..30

ƏSƏDOV N.Ş.

Doğum və nikah səviyyəsi əhalinin demoqrafik yaşlanmasının ilkin şərtləri kimi…………......37

Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası problemləri

АБАСОВА С.А.

Перманентное расширение внешней торговли как атрибут экономической глобализации……………..………………………………………………………………………44

MUSAYEVA C.Q.

Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyi: təhlükələr və təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri…53

ƏLİXANLI Y.S.

Azərbaycanda xarici ticarət fəaliyyətinin makroiqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi ……61

DİLBAZİ E.K.

Xarici kapital axınlarını meydana gətirən səbəblər: Neoklassik və Keynsçi baxişlar prizmasindan qiymətləndirmə………..........................................…………………67

ƏLİYEV T.Q.

Azərbaycanın Ərəb ölkələri ilə xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və yaxşılaşdırılması istiqamətləri……………..................................................……………76

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri

DAVUDOVA R.İ., ALAGÖZÖVA Z.M.

Klaster analizinin iqtisadi araşdirmada tətbiqi….......................................................................................................................................82

HƏŞİMOVA V.X., ƏSƏDOV D.E.

İşçiliyin dövlət tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi metodları……………………............………88

YADİGAROV T.A., NƏCƏFZADƏ Q.A.

Tikinti təşkilatları üzrə reklam xərclərinin optimallaşdırılması ………………..........…………………97

HƏSƏNOV.N.Ə.

Layihə risklərinin qiymətləndirilməsində linqvistik qeyri-müəyyənliklərin təsəvvür olunması…104

İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri

MƏMMƏDZADƏ E.E.

İnnovasiyaların infrastrukturunun formalaşmasının nəzəri-metodoloji aspektləri…………111

RƏSULOV K.A.

İnnovasiyalı inkişafın məcmu səmərəliliyi: qiymətləndirmənin metodiki və informasiya aspektləri………...................................………………………119

FƏTƏLİYEVA G. A.

 Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalari sektorunun müasir vəziyyəti……125

ÖZKUNDAKCI G.

Bilik iqtisadiyyatında informasiyanın yeri .............................................................................................131

Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri 

MUSTAFAYEV E.R.

Azərbaycanın enerji balansında bərpa oluna bilən enerji mənbələrinin rolunun qiymətləndirilməsi...............................................................138

Sənaye siyasəti və investisiya problemləri

NƏSİBOV İ.M.

Abşeron yarmadasinda yerləşən neft-qaz hasilati müəsisələrinin eko-iqtisadi məsələlərinin qiymətləndirilməsi…………....................................144

МАМЕДОВА Г.В.

Модели ценообразования в электроэнергетическом сектор....................150

İBRAHİMOV Ş.M., CƏFƏROVA Ş.Ə.

Azərbaycanda emal sənayesinin inkişafında daxili bazar qiymətlərinin rolü.............................156

ZEYNALOVA N.A.

Sənayenin qeyri-neft bölməsində modernləşdirmənin maliyyə mexanizmi ……………………163

Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi

SÜLEYMANLI E. E.

Ərzaq bazarı infrastrukturunun təkmilləşdirilməsində İKT – nin imkanlarından səmərəli istifadə…….....................................……………………………169

HƏSƏNZADƏ F. M.

Azərbaycanda aqrar sahənin iqtisadiyyatda və ərzaq təminatında yerinin qiymətləndirilməsi....................................................175

SULTANOVA N.İ.

Kənd təsərrüfatında iqtisadi mənafelərin təmin olunmasında qiymət mexanizmindən istifadə................................................181

ƏLİYEVA J. R.

Kənd yerlərində əhalinin məşğulluğunun müasir vəziyyəti və onun artırılması istiqamətləri...................................................187

Maliyyə, pul-kredit siyasəti

РАГИМОВ Р.А.

Ссудный процент - как один из источников формирования инфляции……………………193

ZEYNALOV Z.H.

Lizinqin subyektləri - lizinq əməliyyatlarının iştirakçıları kimi…………………........……………201

SEYİDOV M.M.

Kiçik və orta müəssisələrində maliyyə resurslarının istifadəsinin hüquqi bazası….............……215

MİRHADİ İ.S.

İqtisadiyyatın idarə edilməsində ABŞ Mərkəzi Bank təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqi imkanları….......................................................……223

QULUZADƏ S.B.

Valyuta rejimlərinin tətbiqinə müasir yanaşmalar……………………………………………229

HACIYEVA M.X.

İnformasiyaları idarəetmənin mühasibat uçotu amili …………………….............................................……236

ГАСАНОВА А.Р.

Практика организации финансового контроля в зарубежных странах…………………242

Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri

Əkbərov M.Q.

Neyromarketinq tədqiqatlarının aktual problemləri................................................................248

Aşirov C.Q.

Azərbaycanda rekreasiya resursları bazarının formalaşması və inkişafının bəzi nəzəri aspektləri......................255

Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri

Həsənova E.X.

Əlverişli biznes mühiti və onun mahiyyəti………………………………………………...........……261

İmamverdiyeva Ç.R.

Ölkədə kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyində xarici təcrübə………………………………………267

İmanova G.M.

Milli standartlaşma sisteminin beynəlxalq tələblərə ......................................................................273

Məmmədov E.S.

Kiçik və orta sahibkarliğin inkişafina dövlət dəstəyinin effektiv formalari....................................282