az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №4-2017

  • Oxunub 1365 dəfə

18.01.2017

 

Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M ü n d ə r i c a t 

İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi

ИВАНОВА Т. В.

Методика оценки кадрового потенциала рабочих сельско   хо­зяйст­вен­ных организаций Российской Фе­дерации и определения темпов его воспроизводства ……………………………

 

 

5

ƏLİYEV R. T., MAHMUDOVA S. F.

İqtisadi problemlərin həll edilməsində valyuta tənzimlənməsinin  rolu……………………………..

 

21

İSMAYILOVA F. E.

İqtisadıyyata dövlət müdaxiləsinin ölçüsü ilə iqtisadiyyatın böhrana qarşı dayanıqlı­ğı arasındakı əlaqə (Sonuncu qlobal böhrandan dərslər)……………………………………………………………..

 

 

12

RƏSULOV K. A.

İnnovasiyalı inkişafın mahiyyəti: qlobal və milli iqtisadiyyatlarda innovasiyaların rolu………...

 

28

Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası problemləri

YADİGAROV T. A.

Azərbaycanda dəniz nəqliyyat yükdaşımalarının səviyyəsinin təhlili……………………………...

 

34

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri

MƏMMƏDZADƏ M. E.

Lisenziyalaşdırma ilə bağlı qanunveri­cilikdəki dəyişikliklərin “lisenziyalaş­dırma sub-indeksində” inikası ……………………………………………………………………………...

 

 

43

İnnovasiya menecmenti və elmin inkişafı problemləri

QASIMZADƏ E.E.

Neft sənayesində nanotexnologiyalardan istifadənin bəzi məsələləri……………………………

 

51

Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri

NİFTƏLİYEV N. F.

Fiskal siyasətin Aran iqtisadi rayonunun sənaye potensialinin inkişafinda rolunun qiymətləndirilməsi ....................................................................................................................

 

 

58

NOVRUZOV O. X.

Sənaye müəssisələrində strateji idarəetmənin informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi......

 

64

Sənaye siyasəti və investisiya problemləri

ABDULAZİZOV E. M.

Sənaye sahələrinə investisiyaların səmərəliliyi: nəzəri-metodoloji aspektlər...........................

 

72

ƏLİYEV R. Ə.

Istilik təhcizatı sxemlərinin hazırlanması və onların səmərəliliyi.............................................

 

78

MƏMMƏDOVA Ş. R.

İstehlak mallarının həyat tsiklinin analizi  (toxuculuq və geyim sənaye müəssisələrinin timsalında)………………………………………………………………………………………

 

 

 

84

ORUCOVA M. S.

Sənaye sektorunun qlobal iqtisadi inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi………………………….

 

 

91

DADAŞOVA N. N., MƏMMƏDOV Ç.R.

Bərpa olunabilən enerjı mənbələrinin sosial-iqtisadi və ekoloji aspektləri……………………

 

97

Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi

HƏSƏNOVA M. S.

Dayanıqlı iqtisadı inkişafda ixracyönümlü  kənd təsərrüfatı istehsalının rolu……………………

 

103

MƏMMƏDOV R. K.

Kənd təsərrüfati müəssisələrində uçot siyasətinin qurulması və tətbiqi problemləri................

 

110

MƏMMƏDOV T. N.

Qida məhsulları bazarının formalaşması zəruriliyi və mənbələri ………………………………..

 

119

BAYRAMOV V. M.

Üzümçülük və şərabçılıq məhsulları istehsalinın  mahiyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri........

 

126

MİKAYIL O. İ.

Dövlətin kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzağın idxal-ixracı üzrə iqtisadi tənzim­ləmə siyasətinin təkmilləşdirilməsi yolları.........................................................................................

 

 

133

Maliyyə, pul-kredit siyasəti

AĞASIYEVA K. Y.

Beynəlxalq audit standartlarının şəffaf  biznes mühitinin təmin olunmasında rolu…………..

 

138

ƏLICANOVA Ş. M.

Maliyyə dayanıqlığının idarə edilməsində müasir meyllər………………………………………

 

143

ƏLİYEV A. M., QULİYEV R. H.

Sosial (qeyri-maliyyə) hesa­batlılıq………………………………………………………………

 

150

ALLAHVERDİYEVA A. X.

Müasir şəraitdə bank sisteminin dayanıqlılığına təsir göstərən amillər……………………………

 

159

HÜSEYNOV N. H.

Həyat sığortasının dünya təcrübəsi ……………………………………………………………….

 

166

Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri

NƏCƏFZADƏ  Q. A.

Azərbaycan Respublikasinda tikinti sektoru üzrə gəlirlərin səviyyəsinin korrelyasiya-reqressiya metodu ilə təhlili.......................................................................................................

 

 

174

Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri

RÜSTƏMOVA G. R.

Marketinq fəaliyyətinin idarəedilməsinin təkmilləşməsində internet marketinqin  rolunun artirilmasi...................................................................................................................................

 

 

180

BALACAYEVA  T. P.

Müəssisələrin ölkədaxili rəqabət qabiliyyəti probleminə nəzəri yanaşmalar..........................

 

 

187

NADİRİ N.

Kiçik və orta sahibkarlığın təsərrüfat subyekti kimi əsas mahiyyəti (müqayisəli yanaşmalar)…...

 

194

MİRZƏBƏYOVA J. S.

İnsan amili: iqtisadi fikirdə ümumi meyl və istiqamətlər………………………………………...

 

200

QASIMOVA N. N.                                        

Ölkələrin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliyinə nəzəri yanaşmalar.............................................

 

209