az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №3-2017

  • Oxunub 1352 dəfə

24.10.2017

Jurnalın ARXİV-i (yüklə)

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin

M Ü N D Ə R İ C A T   (yüklə)

Tərbiz Nəsib oğlu Əliyev - 70 ...............................................................................................................5

SƏMƏNDƏROV S. S.

İnteqrasiya ideyalarının Azərbaycan ictimai-iqtisadi fikrində genezisi………………………

 

6

SƏRDAROV T. Ə.

İnkişaf  etmiş qərb və postsovet ölkələ­rin­də  regional  inkişafla bağlı bəzi yanaşmalar……..

 

12

HUSEYNOV A. S.  

Macroeconomic effects of fiscal policy…………………………………………………………

 

24

ABASQULUYEV R. Q.

Azərbaycanda sosial siyasət  dövlətin da­xi­li  siyasətinin əsas tərkib hissəsi və prio­ritet istiqamətlərindən biri kimi………………………………………………………………………

 

30

HÜSEYNOVA N. E.

Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafın istiqamətləri………………….....................................

 

37

SÜLEYMANOV Q.S., QULIYEVA G.N.

İqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsinin beynəlxalq meyarlarə- Azərbaycanın mövcud durumu və problemləri.............................................................................................................................

 

42

MUXTARLI N. H.

Rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyalarinin müqayisəli təhlili……………………………….....

 

50

ЗЕЙНАЛОВА Н.С.

Эволюция алюминиевой промышлен­ности и факторы развития отрасли на мировом рынке………………………………………………………………………………………….

 

56

QAFAROV A. H.

Inkişaf modeli əsasında iqtisadi rayon­larda qərarların qəbulu və onun nəticə­lərinin proqnoznozlaşdırılması ………...................................................................................................

 

63

QURBANOVA Z.M.

Müasir innovasiyalı inkişafın təmin olun­masının əsas istiqamətləri………………………….

 

71

VƏLİYEVA T. Q.

İqtısadı inkışafda innovasiyaların rolu: re­al­lıqlar və  perspektivlər……………………………….

 

78

BƏDİROV F. M.

Sənaye müəssisələrinin innovasiya potensialının  qiymətləndirilməsi…………………….......

 

87

ИСМАИЛЗАДЕ А. A.

Социальные факторы эффективности управления человеческими ресурсами……………...

 

94

ZEYNALLI  L. V.

Insan kapitali anlayışına müqayisəli yanaşmalar........................................................................

101

ƏLİYEV R. Y.

Mənzil – kommunal təsərrüfatının idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi…………………

 

108

MƏMMƏDOV T. V.

Naxçıvan muxtar respublikasinda turizmin müasir vəziyyəti…………………………………

 

116

İBRAHİMOVA G. F.

Yeyinti sənayesi məhsullarının beynəl­xalq bazarlarda keyfiyyət standartlarına əsaslanmış rəqabət imkanları………………………………………………………………………………

 

122

İMAMQULİYEVA G. S.

Emal sənayesinin investisiya təminatında inkişaf institutlarının rolu……………………………..

 

130

ƏLİYEVA Ş. Y.

Yüngül sənaye müəssisələrində risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaş­dırıl­ması …………………………………………………………………………………………….

  

136

ABDULLAYEVA K. S.                                                            

Neft-qaz hasilatında nano texnologi­yaların tətbiqinin riyazi – iqtisadi əsaslandırılması

 

141

ƏLİYEVA D. Z.

Aqrar sahənin inkişafında dövlət dəstəyinin artırılması məsələləri……………………………

146

  

HAQVERDİYEVA K. Ə.

Elektron ticarətinin inkişafının ərzaq istehlakçıları bazarının idarəedilməsınə təsir mexanizmləri……………………...............................................................................................

 

 54

ZEYNALOV Z. H.

Lizinqin investisiya prosesində və ma­liyyə vasitəçiliyində iştiraki və rolu…………………...

 

160

İBRAHİMOV Ş. M., QAFAROV N.C.

İstehsal ehtiyatlarının səfərbər edil­məsi və səmərəli istifadəsində daxili auditin rolu………...

 

169

МАМЕДОВ С. Ф.

Динамика и источники прямых иностран­ных инвестиций в Азербайджан………….......

 

175

ZEYNALOV M. H.

Strateji Yol Xəritəsinə əsasən sahıbkarlığın inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri……………..

 

182

QASIMOVA Y. İ.

Azərbaycanda kiçik biznesin maliy­yələş­diril­məsi problemləri…………………………………...

 

189

HACIYEVA S. T.

Kiçik sahibkarlığın inkişafının zəruriliyi………………………………………………………

 

195

SEYİDOV M. M.

Kiçik və orta müəssisələrin təsərrüfat mexanizminə müxtəlif yanaşmaların təsnifləşdirilməsi………………………..............................................................................................

 

201

TAĞİYEVA A. V.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin müflisləşmə ris­ki­nin müəyyən edilməsi və qiymətləndiril­məsi…………...

 

207